Reginabeautycenter се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин.

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „Здраве Спа и Уелнес „ООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 202733850, ИН по ЗДДС: BG202733850, със седалище и адрес на управление в с.Кранево ул България 48 тел. за контакт 0878995020 и електронна поща:dete_68@abv.bg което дружество е администратор на лични данни и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 426956.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон . Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на https://reginabeautycenter.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняванетона неговите данни, следва да заяви това на електронна поща reginapromoshop@abv.bg